Raskere tog, ikke luftspeiling!

av partileder_v in juni 12, 2009
Kategorier 1

Stikkord:, , , , , , ,

Venstre er det mest ambisiøse togpartiet i Norge. Det kan en kanskje ikke få inntrykk av når en ser hvordan særlig SV får oppmerksomhet for ”lyntog”. Hvis fossilet ”Ida” er oversolgt, er det småtteri mot Hallgeir Langelands salg av luftspeilinger.

Også Venstre går inn for ”høyhastighetstog” i Norge, men da må en først løse de akutte problemene i jernbanen, og dernest starte arbeidet med å åpne flaskehalsene. Alt annet er bokstavelig talt avsporing. Regjeringspartiene har i vedtaket om Nasjonal transportplan (NTP) ikke gjort annet enn å love nye utredninger – som også Venstre støtter, men de sier nei til et krafttak for å få ned reisetiden med tog vesentlig innen 2020.

I motsetning til SV har Venstre en realistisk og gjennomførbar politikk, og vi har tatt smertefulle prioriteringer i NTP for å få det til. Noe annet er ikke troverdig hvis man vil satse på toget.

Venstre vil ha reisetiden ned til fire timer mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim innen 2020. Tre timer Oslo – Kristiansand. For å få det til, må det satses enormt på dobbeltspor på disse strekningene: Ringeriksbanen, Grenlandsbanen, Hamar – Lillehammer, Vestfold. Alle disse prosjektene setter regjeringspartiene på vent. Det betyr i klartekst at det ikke vil bli noen nedsatt reisetid på de første ti årene med deres politikk.

Fire timers reisetid er tilstrekkelig til å konkurrere med fly. Det er neppe fornuftig å satse svimlende milliarder i tillegg for å komme ned i to timer. Det finnes jo noen andre behov i samfunnet også. Debatten om høyhastighetstog må bli mer edruelig.

Når en husker at SV for over ti år siden feiret en ”stor politisk seier” ved å få vedtak om Ringeriks-tunnelen mot å støtte Kjell Opseths bygging av Lærdalstunnelen, og ser resultatet i dag, så viser det hvordan store ord kan ødelegge for en seriøs togdebatt.

Lars Sponheim

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Obama viser vei

av partileder_v in juni 4, 2009
Kategorier 1

Stikkord:, , ,

President Obamas tale i Kairo i dag gjør meg både stolt og håpefull. Vi har fått en leder for verdens viktigste nasjon som rekker ut en hånd for dialog, toleranse og samarbeid. Det gjør han med engasjement og ærlighet, og uten tradisjonell amerikansk arroganse. Framfor alt gjør han det med et sterkt og tydelig fundament i liberale verdier.

Det er åpenbart at Obamas metode er en mye større utfordring for autoritære krefter enn den plumpe konfrontasjonslinjen til hans forgjenger. Obama sa selv før talen at handlinger teller mer enn store ord. Men klar, ærlig tale er det beste utgangspunktet, og jeg tror på Obamas handlekraft. Han nøyer seg nok ikke med ordene.

Han er selvsagt heller ikke naiv i møte med ekstreme krefter. Dialog handler ikke om svakhet, men må føres med styrke og klokskap. Det vil ikke bli lett. Han har motstandere både hjemme og ute. Men han starter et løp som gir grunnlag for håp og som må følges opp med aktiv støtte fra alle gode krefter.

Presidenten hadde i talen fokus på menneskerettigheter, likestilling, utdanning, handel, helse og fattigdom, religiøs frihet. Han tok opp konkrete konfliktsituasjoner, ikke minst Israel og Palestina. Talen forplikter til handling fra USA selv, men også partene i Midt-østen, Iran og andre må nå forholde seg til en ny politisk virkelighet.

Obama samler et stort flertall i Norge for sin linje. Men han er også klart på kollisjonskurs med ytterfløyenes politikk og holdninger. Det ville jo være et kjempeparadoks om Obamas utstrakte hånd til verdens muslimer, etter valget i høst skulle møtes av en norsk regjering som står for den konfrontasjonslinjen som Obama nå tar et så grundig oppgjør med.

Lars Sponheim, Venstres leder

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ikke flertall for Frp-politikk

av partileder_v in mai 25, 2009
Kategorier 1

Stikkord:, , , ,

Etter Fremskrittspartiets landsmøte spekuleres det i en Frp-regjering og Siv Jensen som statsminister. Mange ser ut til å glemme at enhver regjering må skaffe flertall i Stortinget for sin politikk – sak for sak. Men det blir jo ikke flertall for Frp-politikk i Stortinget!

Når partiet derfor forsterker sin egen profil mot handlingsregelen, mot pensjonsreformen, mot klimaforliket, for enda skarpere konflikter i innvandringspolitikken, for statliggjøring av eldreomsorgen – så er det i visshet om at ingen andre partier støtter denne politikken og at den følgelig ikke kan gjennomføres i en regjeringsposisjon.

Det grenser derfor til lureri overfor velgerne når partiet selv og en del medier skaper inntrykk av det motsatte. Høyre har forpliktet seg på klimaforliket, pensjonsreformen og handlingsregelen, og disse sakene alene er nok til at Frp-politikken rakner.

Fløypartier kan rett og slett ikke regne med gjennomslag for sin politikk, det er ikke slik demokratiet er. Derfor bør de ikke sitte i regjering, men ha sin rolle som protesterende opposisjon og korrektiv.

Lars Sponheim

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Venstre er klar!

av partileder_v in mai 20, 2009
Kategorier 1

Stikkord:, , ,

Venstres landsmøte ga klarsignalet. Nå er det valgkamp, og vi har god ammunisjon i et program som er både visjonært og konkret. Jeg vil påstå at det er det mest radikale programmet for Norge i årene framover.

Venstres forslag til en ny kurs for landet har fire bærebjelker:

  • En offensiv miljø- og klimapolitikk, vi staker ut veien til lavutslippssamfunnet.
  • Det nye kunnskapssamfunnet – der vi ser skole, høyere utdanning, forskning og det nye næringslivet i sammenheng.
  • En velferdsreform som vil gi bedre eldreomsorg, bedre helse og sterkere lokaldemokrati.
  • En liberal mangfolds- og toleransepolitikk – mot ensretting og formynderi, fortsatt kamp for frihet, personvern, åpenhet og inkludering.

Dette og mere er konkretisert i det nye programmet for perioden 2009-2013. (Se mer her: http://www.venstre.no/politikk/program2009,

Norge trenger ikke mer sosialisme, like lite som mer høyrepopulisme. Fløypartiers innflytelse må begrenses. Vi trenger heller ikke mer av en banal debatt om ”skattelette eller fellesskap”. Venstre vil ha en politikk med tyngde i det liberale og grønne sentrum.

Debatten om regjeringsalternativer er krevende, men Venstre har klargjort sin posisjon: Vi kan samarbeide i regjering med sentrumspartier og Høyre. Alle andre alternativer er vi i opposisjon til. Det viktigste for Venstre er å kjempe for våre saker. Posisjonen i sentrum gir gode muligheter – uansett hvilken regjering velgerne gir grunnlag for.

Det er Venstres styrke som vil avgjøre hvilket trykk det vil bli på ny velferdsreform, kampen for lavutslippssamfunnet og det nye kunnskapssamfunnet.

Lars Sponheim,

Venstres leder

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Nødvendig velferdsreform

av partileder_v in mars 11, 2009
Kategorier 1

Stikkord:, , , , ,

Det er ikke noe poeng å slå sammen kommuner for å slå sammen kommuner. Men det er svært viktig at Norge forbereder seg på å yte bedre velferd til stadig flere mennesker.

Antall personer over 65 år vil øke med 65 prosent fram til 2040, antall 80-åringer vil fordobles og antall 90-åringer tidobles. Hver fjerde ungdom vil måtte velge helse- og omsorgsyrker hvis vi bare skal holde tritt med dagens omsorgsnivå. Samtidig har vi en årlig utgiftsvekst i sykehussektoren som er ikke bærekraftig og som heller ikke gir den beste behandlingen for eldre med sammensatte lidelser.

Dette er bakgrunnen for at Venstres programkomité – med støtte av landsstyret – foreslår en velferdsreform, der mer makt og flere ressurser flyttes fra staten til kommunene, der folk bor og der velferden ytes. For å få til det må kommunene bli større og sterkere, og ta ansvaret for stadig mer avanserte tjenester. Det må bli flere lærere og pleiere, færre rådmenn og tekniske sjefer.

De som tror vi kan fortsette som før og beholde en kommunestruktur som ble fastlagt i 1965, overser at ting vil endre seg uansett. Om ikke noe gjøres med måten vi organiserer offentlig sektor på, vil de fleste kommunene miste grepet, og bli mer og mer overkjørt av dårlig økonomi, økte rettighetskrav og statlig overstyring. Lokaldemokratiet vil forvitre og misnøyen vil stige fordi tjenestene ikke holder mål. Tegnene er tydelige alt nå, tross tidenes økonomiske vekst i offentlige utgifter de siste årene.

Uten å gjøre offentlig sektor smartere og mer tilpasset utfordringene som vi vet kommer, ligger det åpent for ren statlig overkjøring, storstilt privatisering og helt urimelige skattebyrder for de som i dag er unge. Venstre vil i stedet ha reform som styrker lokalt ansvar og velferden der folk bor.

Lars Sponheim, Venstres leder

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Sprek og stolt 125-åring

av partileder_v in januar 30, 2009
Kategorier 1, klima, obama, politikk

Stikkord:, , , , ,

Venstre har denne uka markert at vi er 125 år som parti, det eldste i Norge. Omtrent samtidig har Unge Venstre feiret 100-årsdag. Sammen representerer vi en liberal idétradisjon, og kan i større grad enn noen andre partier være stolte av hele vår historie.

 

Venstre i 1884 og deretter var i første rekke knyttet til demokratiseringen av Norge, gjennom innføring av parlamentarismen, stemmeretten, etablering av folkeskolen, juryordningen og de første velferdsordningene.

 

Framfor alt handler det om FRIHET. Den politiske liberalismen er demokratiets grunnpilar, FOR frie, myndige borgere som tar medansvar, FOR maktspredning, åpenhet og innsyn, MOT maktkonsentrasjon, systemene, samrøre og de lukkede rom. Vi er et bolverk mot ekstremisme, rasisme og intoleranse, enten den kommer fra høyre eller venstre side av landskapet.

På folkestyrets grunn har Venstre kjempet for kunnskap som selve nøkkelen til den enkeltes frihet og til samfunnets og næringslivets vekst. Vi har kjempet for sosialt ansvar og enkeltmenneskenes verdighet, og vi har gjennom de siste 40 år tatt inn over oss de store miljøutfordringene. Det går en åpenbar grønn tråd gjennom historien fram til dagens profilsaker: Miljø, skole, småbedrifter, sosialt ansvar.

Venstre er klar for nye 125 år, og for første etappe, som har målsnøre den 14. september i år. Et liberalt sentrumsparti i Norge bør ha en oppslutning rundt 10 prosent, slik at vi enda sterkere kan føre videre den stolte, liberale arven. Er du med?

 

Hilsen Lars Sponheim

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Solidarisk krisepakke

av in januar 16, 2009
Kategorier bedrifter, finanskrise, krisepakke, sponheim, venstre

Vi ser nå stadig flere tegn på at den internasjonale finanskrisa slår inn i den norske realøkonomien – i form av at stadig flere eksportbedrifter mister inntekter og markeder. Det er dette som er krisa.

Løsningsforslag må derfor adressere det som er problemet, og hjelpe eksportbedriftene gjennom. De som sier at skatt ikke er et relevant virkemiddel, har ikke forstått hva krisa er. Det er et feilspor å tro at det handler om omkamp om alle tiltak som ikke nådde fram under høstens budsjettbehandling.

Høyre, Venstre og Kr. F la i går fram felles innspill til regjeringens krisetiltak. Det overordnede er å ta vare på bedriftene og ta vare på klimaforliket. Vi må ha både kortsiktige tiltak og en omstilling som gir en grønnere økonomi i fortsettelsen. Ett av forslagene er et midlertidig konjunkturfond som gir bedriftene mulighet til å fordele skatteinnbetalingene i 2009 over tid. Det gir styrke til å utvikle nye produkter og markeder og motvirke oppsigelser. Alle forslagene kan du lese her.

Det er bred enighet om tiltakene for økt vedlikehold og byggevirksomhet i offentlig regi. Men det er ikke snekkere og gravemaskinkjørere det er grunn til å være mest bekymret for. Nå handler det om å sette bedriftene som har sine markeder utenfor norsk finanspolitikks rekkevidde, i fokus. Det handler om hvordan vi skaper morgendagens arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor, og om solidaritet med dem som faktisk rammes.

Det gjenstår å se om en regjering har tatt bedriftene for gitt, forstår dette. Og om statsministeren mente alvor da han inviterte opposisjonen til nasjonal dugnad i denne situasjonen.

Lars Sponheim

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Viktig og spennende valgår.

av in desember 19, 2008
Kategorier program, statsbudsjett, valg09, venstre

Stortinget avsluttet høstsesjonen i går, med nysaldering av statsbudsjettet for 2008. Det er et stort paradoks at vi avslutter et økonomisk jubelår samtidig som vi diskuterer økonomisk krise. Det ble nesten ikke brukt oljepenger i år fordi statens øvrige inntekter har vært så høye.
 
De aller fleste i Norge har fått sin desemberlønn og kan feire jul som normalt. Hvor sterk krisa blir utover neste år, er det ingen som kan si med sikkerhet. Venstre har vært opptatt av at renta først må ned. Derfor må pengebruken være forsiktig til det er oppnådd. Nye tiltak må sikre sysselsetting samtidig som vi får gjort fornuftige ting. Minst 50 prosent bør ha en grønn innretning. For eksempel kan vi sørge for at alle norske skoler får energivennlige vinduer. Det gir arbeid i byggebransjen, og også billigere og mer miljøvennlig oppvarming.
 
I Venstre diskuterer vi nå nytt program for perioden 2009-2013. Programkomiteen har pekt på tre store ambisjoner for Norge:
 • Å ta steget over i lavutslippssamfunnet.
 • Å bygge kunnskapssamfunnet
 • Å reformere velferdssamfunnet 
Det ligger stor kraft og dynamikk i summen av de to første punktene. Det siste er nødvendig for å få mer penger til dem som trenger det mest, mer verdighet i helse og eldreomsorg, og et desentralisering av makt til større og mer robuste kommuner.
 
Den 28. januar skal Venstre feire 125 års jubileum, som landets eldste parti. Vi er mer vitalt enn på mange år, og gleder oss til valget i september. Det blir et spennende politisk år i 2009.
 
Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.
 
Hilsen Lars Sponheim

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stimulér eksportbedriftene!

av in desember 3, 2008
Kategorier Ukategorisert

Krisehåndtering i dagens situasjon krever forståelse for at norske bedrifter grovt sett kan deles i to kategorier. Den ene produserer for et innenlandsk marked, den andre for eksportmarkeder – grovt sett 50-50. Norge har Europas høyeste andel på eksportmarkeder.

Finansministeren kan gjøre mye for å stimulere etterspørselen for dem som retter seg mot det innenlandske markedet. Det er alt det offentlige – fornuftige prosjekter som man kan administrere. Det er bare å sette i gang. Det vil få Venstres støtte. Det vil forhåpentligvis gi noe økt privat etterspørsel som en konsekvens av fallende rente, og at vi tør å oppføre oss normalt.

Det viktigste er, etter mitt skjønn, å konsentrere seg om hva som kan gjøres for at de eksportrettede bedriftene skal kunne klare å holde seg så noenlunde flytende i vanskelige tider. Det kan bety målrettede skattelettelser som gjør det mulig å holde på de ansatte i den omstillingsprosessen de må gjennom. Et godt eksempel kan være metallurgisk industri, som produserer aluminiumsdeler til biler, hvor markedet nå stuper. Den industrien bør f.eks. få stimulanser for å gå over til fornybarsektoren, som fortsatt vokser i en verden i krise. Det krever en regjering som setter ideologiske kjepphester om at skatter bare skal opp, på stallen.

Lars Sponheim, Venstres leder

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Radikalt budsjett for grønnere økonomi

av in november 14, 2008
Kategorier bedrifter, grønn, rente, statsbudsjett, venstre, økonomi

Venstre har lagt fram det mest radikale budsjettforslaget for neste år. Hovedoppgaven er å få renta ned, slik at finanskrisa i minst mulig grad rammer arbeidsplassene, hus og hjem.  Det betyr disiplin i pengebruken og forventinger til et moderat lønnsoppgjør til våren.

Lav rente er et signal til alle om å holde aktiviteten oppe. Om å tore kjøpe ny leilighet, pusse opp badet, kjøpe mer miljøvennlig bil, osv. Renta er det beste virkemiddelet, og er jobb nr 1,2 og 3 i denne situasjonen.

I tillegg er tiden inne til å løfte næringspolitikken. Regjeringen har hatt tre gylne år, og har kunnet ta bedriftene for gitt. Nå trenger de politisk oppmerksomhet igjen, slik at de kan holde hjulene i gang og fornye seg. Venstre har lagt fram det mest næringsvennlige statsbudsjettet. I motsetning til Regjeringen, er Venstre glad i bedriftene våre og ønsker velkommen eiere som vil satse også i vanskelige tider.

Krisetider er også tid for oppbrudd til det nye. Derfor må denne situasjonen også styres mot en ny kurs: En grønnere og mer kunnskapsbasert økonomi. Venstre satser tungt på omlegging fra røde til grønne skatter. Lavere skatt på arbeid og bedrifter, mer på forurensning. Ingen taper i sum, men man kan velge å vinne ved å være mer miljøvennlig.

Med tung satsing på samferdsel (tog, trafikksikkerhet og vedlikehold), på lærerløft, forskning og kampen mot fattigdom blant barn, har Venstre i sum det mest radikale og framtidsretta budsjettforslaget for 2009.

Lars Sponheim

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00